مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.

گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.

گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.

گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.

با نظر به مطالب مهم فوق مسئولیتها و عواقب سنگین صدور برگ مجری تا حدودی روشن گردید. در مطالب بعدی به تشریح انواع قرارداد اجرا و تکنیکهای صدور برگ مجری به شکل مطمئن و بدون پیامد منفی پرداخته خواهد شد.