در بازار موجود ساخت و ساز، اجرای ساختمان به روشهای مختلفی انجام می گردد. متداولترین شیوه های اجرای ساختمان در  ادامه به صورت تیتروار مرور می شود؛

  1. اجرای ساختمان توسط شخص صاحب زمین با هزینۀ شخصی و سرپرستی شخص او به نحوی که قرارداد با پیمانکاران جزء توسط شخص صاحب زمین بسته می شود.
  2. اجرای ساختمان توسط سازندۀ مشارکت در ساخت با هزینۀ شخصی و سرپرستی شخص او به نحوی که قرارداد با پیمانکاران جزء توسط شخص سازنده بسته می شود.
  3. اجرای ساختمان توسط یک سازندۀ تجربی با هزینۀ صاحب زمین یا مشارکت کننده در ساخت به نحوی که قرارداد با پیمانکاران جزء توسط آن سازندۀ تجربی بسته می شود. این حالت سه نوع قرارداد را شامل می شود. قرارداد ساخت به صورت پیمان مدیریت (درصدی)، قرارداد ساخت مترمربع دستمزدی و قرارداد مترمربع با مصالح.
  4. اجرای ساختمان توسط یک مهندس سازندۀ ذیصلاح با هزینۀ صاحب زمین یا مشارکت کننده در ساخت به نحوی که قرارداد با پیمانکاران جزء توسط آن سازندۀ ذیصلاح بسته می شود. این حالت سه نوع قرارداد را شامل می شود. قرارداد ساخت به صورت پیمان مدیریت (درصدی)، قرارداد ساخت مترمربع دستمزدی و قرارداد مترمربع با مصالح.

در تمامی حالات فوق ممکن است مجری ذیصلاح هم معرفی شود اما کار توسط شخص دیگری اجرا شود. البته در این وضعیت معمولاً عدم حضور مجری برگه گذار در کارگاه توسط ناظر گزارش می شود. اما معمولاً از طرف شهرداری این گزارشات ترتیب اثر داده نمی شود. گرچه تفاوتی هم ندارد چرا که تا وقتی حادثه ای رخ ندهد کسی نه با مجری برگه گذار کاری دارد و نه با سازندۀ تجربی غیر متخصص. اما به محض روی دادن حادثه یا بروز خسارت اولین کسی که در مظان اتهام قرار می گیرد مهندس مجری برگه گذار است. پس از او کسی که با پیمانکاران جزء قرارداد می بسته و یا دستمزد کارگران را پرداخت می کرده است سهم تقصیر می گیرد.

در انواع روشهای اجرای فوق ممکن است کار توسط همان مجری برگه گذار انجام گردد. اگر اینچنین باشد بهترین حالت خواهد بود و مهندس مجری که دارای صلاحیت است خودش کار را انجام می دهد و خودش هم مسئولیت آن را می پذیرد و البته حق الزحمه متناسب نیز دریافت می نماید.

متأسفانه در 95 درصد موارد این اتفاق نمی افتد و کارفرمایان اعم از صاحبان زمین یا مشارکت کنندگان در ساخت زیر بار هزینه های واقعی مجری نمی روند. از سوی دیگر بسیاری از مهندسان دارای پروانه نیز به دلیل نیاز مالی بدون در نظر گرفتن مخاطرات و عواقب برگ تعهد مجری اقدام به صدور برگ مجری می نمایند.

یک راه برای نجات مهندس برگه گذار از عواقب حقوقی سنگین برگ تعهد اجرا همان روش استعفا ست که پیشتر گفته شد. البته این روش چالشهایی رانیز در پی خواهد داشت چرا که کارفرما به هر حال مبلغی به مهندس مجری پرداخت نموده است و در ازای آن انتظار دارد برگ تعهد اجرا از سوی مجری دچار استعفا و متعاقباً ابطال نگردد. چون در صورت استعفای مجری، شهرداری و مهندس ناظر ممکن است کار را متوقف نمایند و از کارفرما تقاضای معرفی مجدد مهندس مجری نمایند.

با توجه به وضع موجود بازار ساخت و ساز و زمینۀ فرهنگی حاکم بر ذهن عموم کارفرمایان ساختمانی روش سومی پیشنهاد می شود که نه مهندس مجری دچار عواقب و پیامدهای سنگین حقوقی شود و نه کارفرما دچار چالش معرفی مجدد مهندس مجری گردد. این راه حل تحت عنوان قرارداد مدیریت بر ساخت در مطلب بعد تشریح می گردد.