چطور می شود مطمئن شد که شرکت از سهمیه سال آیندۀ من استفاده نمی کند؟ آیا قرارداد پروانه اشتغال تا پایان سال بسته می شود یا یک سال تمام از تاریخ امضاء قرارداد؟

واقعیت در مورد قرارداد های پروانه اشتغال این است که هیچ متراژی از ظرفیت مهندس در شرکت استفاده نمی شود. بلکه ظرفیت شرکت تشکیل می شود از مجموع ظرفیت مهندسان پشت پروانه اش ضربدر یک ضریب معین، طبق جداول مربوطه در مبحث دوم. لذا تمامی کارهایی که شرکت می گیرد به نام شرکت ثبت می شود و بر اساس ظرفیت اشتغال شرکت. به این ترتیب در سامانۀ شهرداری هیچ کاری در ظرفیت هیچ یک از مهندسان عضو شرکت درج نمی شود. حال اگر در اواسط سال یا اواخر سال یا هر زمان، یکی از مهندسان شرکت قصد خروج داشته باشد، شرکت موظف است مهندسی با همان پایه و همان رشته جایگزین او نماید تا بتواند آن مهندس را از شرکت خارج کند. به این ترتیب وقتی مهندس از شرکت خارج و پروانه اش آزاد می شود مثل این است که هیچ استفاده ای از پروانه خود ننموده است. و در صورت امکان و داشتن پیشنهاد کار می تواند از تمامی ظرفیت خود به صورت حقیقی استفاده نماید ویا پروانه اشتغال خود را با خیال راحت در اختیار شرکت دیگر قرار دهد.

با نظر به توضیحات فوق روشن شد که نگرانی برخی مهندسین در مورد استفاده شرکت از متراژ پروانه آنها بی مورد است. اصطلاح ” سهمیه سالانه ” هم که برخی مهندسان استفاده می کنند اصطلاح نادرستی ست. چرا که سهمیه به معنی حقی ست که سالانه به هر مهندس تعلق می گیرد. در حالیکه در مبحث دو و سایر اسناد از ظرفیت سالانه نام برده شده یعنی محدودیتی که بر کارکرد مهندسان اعمال می شود و بیش از آن به مهندس اجازۀ کار داده نمی شود، حال اگر مهندس کمتر از متراژ ظرفیت خود کارکرد حقی به وی تعلق نمی گیرد که بخواهد آن را مطالبه نماید. لذا درست تر آن است که به جای ” سهمیه سالانه ” از ” ظرفیت سالانه ” استفاده شود. به عنوان مثال ظرفیت سالانه یک مهندس پایه 1 طراح و ناظر در تهران سالانه حداکثر تعداد 10 کار و یا 16000 متر در طراحی و نظارت است. حال اگر تا سقف ظرفیت خود کار کرد که خوشا به سعادتش ولی اگر 2000 متر کار کرد سهمیه ای برای او قرار داده نشده تا بتواند مابقی آن را از جایی دریافت نماید.

بدین ترتیب ملاحظه گردید که هر زمان قرارداد امضاء شود و هر زمان پروانه مهندس آزاد شود تأثیری در ظرفیت اشتغال وی نخواهد داشت.

عضویت در کانال سامان مهندسی و اطلاع از بهترین و جدیدترین پیشنهادات قرارداد پروانه اشتغال مهندسی