مدیرعامل شرکت به طور کل مسئولیتی بسیار سنگین دارد و کسانی که به عضویت شرکتی (هرنوع شرکتی اعم از مهندسی و غیر از آن) در می آیند باید دقت داشته باشند که در آن شرکت سمت مدیرعاملی نداشته باشند. اما اگر کسی به دلایل مختلف اعم از نیاز مالی، تصمیم گرفت مدیرعاملی شرکتی را تقبل نماید چه شرایطی را باید مطالبه نماید تا ریسک کار خود را به حداقل برساند؟ در ادامه به این موضوع می پردازیم.

در ابتدا خاطر نشان می شود که سمت مدیرعاملی از طریق قرارداد پروانه اشتغال و در شرکتهای عضو سازمان نظام مهندسی ریسک کمتری نسبت به سایر شرکتها دارد. به عنوان مثال شرکتهای پیمانکاری که از استانداری ها و یا سازمان برنامه و بودجه مجوز می گیرند حوزه فعالیت بسیار وسیع تری دارند و در نتیجه ریسک بالاتری در بر خواهند داشت. شرکتهای عضو نظام مهندسی (اعضای حقوقی نظام مهندسی) اما دامنۀ فعالیت محدود و تعریف شده ای دارند.

مهندسی که به عنوان مدیرعامل با شرکتی قرارداد می بندد حتما باید در قرارداد خود تهیه بیمه مسئولیت را در تعهدات شرکت بگنجاند. به این شکل که صاحب شرکت متعهد می گردد بیمه مسئولیت حرفه ای برای شرکت تهیه کند و نام مهندس را به عنوان مدیرعامل شرکت و ذینفع اصلی در بیمه نامه ذکر نماید و تمامی مسئولیتهای وی را تحت پوشش بیمه قرار دهد. مهندس زمانی برگه خود اظهاری را امضا خواهد کرد که یک نسخه از بیمه نامه مسئولیت شرکت با نام خودش به عنوان مدیرعامل در اختیارش قرار گیرد.

مورد دیگر اسناد مالی مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت و گزارشهای فصلی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شرکت است. مهندسی که سمت مدیرعاملی شرکتی را می پذیرد باید همواره یک نسخه از اسناد مذکور در اختیار داشته باشد تا از عدم وجود بدهی مالیاتی شرکت مطمئن شود. همچنین در مورد لیست بیمه شرکت و پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی کنترلهای مشابهی باید از طرف مدیرعامل انجام شود تا از عدم وجود بدهی اطمینان حاصل نماید. مهمترین موردی که مدیرعامل شرکت باید بر روی آن نظارت و کنترل داشته باشد کارهایی ست که توسط شرکت انجام می گردد. در مورد شرکتهای مشاور کلیه کارهای طراحی و نظارت، در مورد شرکتهای مجری تمامی پروژه های اجرایی و در مورد شرکتهای آزمایشگاهی تمامی آزمایشاتی که شرکت انجام می دهد باید زیر نظارت و کنترل مدیرعامل باشد تا وی از صحت کارهای انجام شده اطمینان حاصل نماید.

موارد برشمرده در بالا مهمترین اموری بود که موجب دردسر و گرفتاری مهندسان مدیرعامل شرکتها را فراهم می آورند. سایر موارد در مطلب مربوط به مهمترین نکات قرارداد پروانه اشتغال توضیح داده شده است.