سِمَت مهندس در شرکت از جمله مهمترین عوامل مؤثر در قراردادهای پروانه اشتغال است. مهندسینی که پروانه اشتغال خود را در اختیار شرکتها قرار می دهند تحت سه عنوان در سازمان نظام مهندسی ثبت می گردند. عنوانهای شغلی و یا سمتهای مهندسین دارای پروانه اشتغال در شرکتها عبارت است از: 1.عضو شاغل، 2.عضو هیئت مدیره، 3.مدیرعامل. مبلغ پرداختی به مهندسان نیز بستگی زیادی به سمت تعریف شده در قرارداد دارد. به این ترتیب که عضو شاغل کمترین مبلغ، عضو هیئت مدیره مبلغی بیشتر و مدیرعامل بیشترین مبلغ را دریافت می کند. با توجه به جداول 1 تا 4 مجموعه شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اعضای هیئت مدیره در شرکتها دارای ضریب افزایش ظرفیت بیشتری نسبت به عضو شاغل هستند لذا مبلغ بیشتری نیز در هنگام قرارداد دریافت می نمایند.

این که مهندس در شرکت چه سمتی داشته باشد کاملاً توافقی ست و قبل از امضای قرارداد مورد توافق قرار می گیرد. از نظر مسئولیت تفاوت زیادی بین سمتهای مختلف وجود دارد. از سه مورد مذکور مدیرعامل بیشتر مسئولیت را داراست. در حقیقت از نظر قانون مدیرعامل شرکت فردی ست که در درجه اول باید پاسخگوی تمامی فعالیتهای شرکت باشد. لذا هر گونه پرونده ای که در محاکم قضایی و یا سازمان تأمین احتماعی و یا سازمان امور مالیاتی و یا ادارات و سازمانهای مشابه برای شرکت بوجود آید مدیرعامل مسئول و پاسخگو خواهد بود.

در قرارداد های پروانه اشتغال اعضای هیئت مدیره نسبت به مدیرعامل مسئولیت چندانی ندارند و به ندرت در پرونده های محکومیت شرکت اعضای هیئت مدیره مسئولیت و محکومیت پیدا می کنند. اعضای شاغل شرکت نیز مانند اعضای هیئت مدیره مسئولیت چندانی در قبال فعالیتهای شرکت ندارند. تفاوت بزرگ عضو شاغل با عضو هیئت مدیره در قراردادهای پروانه اشتغال در شیوه ورود و خروج آنها ست. عضو هیئت مدیره ابتدا باید طی صورت جلسه تغییرات به سازمان ثبت شرکتها معرفی شود و پس از انجام روال ورود به شرکت در سازمان ثبت شرکتها و درج در روزنامه رسمی کشور مهندس از سوی شرکت به سازمان نظام مهندسی معرفی می شود و به عنوان عضو هیئت مدیره فرم خوداظهاری را در سازمان امضا می نماید. در مورد عضو شاغل اما دیگر نیاز به ثبت تغییرات در سازمان ثبت شرکتها نیست و نام مهندس صرفاً در نظام مهندسی ثبت می گردد. لذا روال ورود و خروج برای عضو شاغل بسیار کوتاه تر از عضو هیئت مدیره خواهد بود.

در مطالب بعدی مسئولیتهای مدیرعامل و شکل قرارداد او شرح داده می شود. همچنین در مطلبی مستقل مقایسه عضو شاغل و عضو هیئت مدیره و نکات قرارداد آنها شرح داده می شود.