مجری یا همان مجری ذیصلاح به کسی گویند که دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی با صلاحیت اجرا باشد و طی سندی (اعم از قرارداد و یا برگ تعهد) اجرای ساختمانی را بر عهده گیرد. برای سهولت در انجام امور اداری معمولاً شهرداری ها برگه هایی به شکل فرم منتشر می کنند و از مالکان می خواهند جهت صدور پروانه ساخت آن برگه ها را به مهر و امضای مهندسان مربوطه برسانند. اما مبنای اجبار این برگه ها و مهندسین برای صدور پروانۀ ساختمانی چیست؟ و از کجا آمده؟ نیاز به توضیحاتی دارد که در ادامه می آید.

مبنای برگه های مذکور و نیاز به امضای مهندسان مربوطه یکی از قوانین مهم کشور است. « قانون نظام مهندسی ساختمان » در سال 1374 تصویب گردید. بر اساس ماده 4 این قانون؛ « از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌ حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است‌ . . . ». در ادامه ماده 33 همین قانون بیان می دارد؛ «  اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ‌به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند. . . ». وظایف مجریان ساختمان در مواد 9 تا 20 آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی شرح داده شده است. همچنین در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به موضوع اجرای ساختمان با جزئیات کامل پرداخته شده است. فصل سوم مجموعه شیوه نامه های پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مواد 7 تا 12 به طور کامل موضوع اجرای ساختمان را مورد شرح قرار داده است و شرایط و ضوابط آن را تعریف نموده است.

بر اساس اسناد قانونی که به آنها اشاره گردید اجرای ساختمان ها فقط باید توسط افراد صاحب صلاحیت و تحت شرایطی که قوانین و مقررات تعیین کرده است انجام گردد. با توجه به پیگیری های مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی و نامه های صادر شده از سوی این سازمانها و همچنین الزاماتی که سوی مهندسان ناظر برای بکارگیری مجری به مالکان و سرمایه گذاران تکلیف می گردد باعث شده است تا طی ماههای اخیر تقاضاهای زیادی برای برگ تعهد مجری در بازار ساخت و ساز بوجود بیاید. اما مهندسان مجری محترم قبل از صدور برگ تعهد اجرا باید مطالعات ویژه ای در حوزۀ مسئولیتها و اختیارات خود داشته باشند تا فعالیت حرفه ای در این زمینه برای ایشان ایجاد آسیب و خسارت ننماید. چراکه مهندسان مجری متعددی با ورود بی مطالعه در این زمینه متحمل خسارات سنگین 50 تا 500 میلیون تومان شده اند. در مطلب بعدی مسئولیتها و اختیارات مجریان ذیصلاح برای اجتناب از هر گونه آسیب حرفه ای و انجام درست و قانونی تکالیف شرح داده خواهد شد.