صفحه اصلی/مجری ذیصلاح
مجری ذیصلاح2020-05-06T10:34:15+00:00

مجری ذیصلاح

طی سالهای اخیر با توجه به حوادث پرشمار ساختمانی و مطالبات حرفه ای مهندسان استفاده از مجری ذیصلاح برای ساختمانها در اکثر شهرها اجباری شده است. پذیرفتن مسئولیت اجرای ساختمان برای مهندسان عواقب حقوقی سنگینی در پی دارد. مهندسان مجری با مطالعه مطالب این بخش می توانند از مسئولیتها و نکات مهم قراردادی برای قرارداد مجری ذیصلاح آگاه شوند. این آگاهی کمک می کند تا مهندسین درآمدی مطمئن و کم ریسک از پروانۀ اشتغال بکار اجرای خود کسب نمایند. لازم به ذکر است که منظور از مجری ذیصلاح مهندس و یا کاردانی است که دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت اجرای ساختمان است و مسئولیت اجرای ساختمانی را می پذیرد و با کارفرمای آن ساختمان قرارداد اجرا امضا می کند.

برگ مجری چیست و مجری ذیصلاح کیست؟

مجری یا همان مجری ذیصلاح به کسی گویند که دارای پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی با صلاحیت اجرا باشد و طی سندی (اعم از قرارداد و یا برگ تعهد) اجرای ساختمانی را بر عهده گیرد. برای سهولت در انجام امور اداری معمولاً شهرداری ها برگه هایی به شکل فرم منتشر می کنند و از مالکان می خواهند جهت صدور پروانه ساخت آن برگه ها را به مهر و امضای مهندسان مربوطه برسانند. اما مبنای اجبار این برگه ها و مهندسین برای صدور [...]

مجری ذیصلاح، برگ تعهد مجری و مجری صوری

مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری [...]

برگ مجری و انواع قرارداد اجرای ساختمان

در بازار موجود ساخت و ساز، اجرای ساختمان به روشهای مختلفی انجام می گردد. متداولترین شیوه های اجرای ساختمان در  ادامه به صورت تیتروار مرور می شود؛ اجرای ساختمان توسط شخص صاحب زمین با هزینۀ شخصی و سرپرستی شخص او به نحوی که قرارداد با پیمانکاران جزء توسط شخص صاحب زمین بسته می شود. اجرای ساختمان توسط سازندۀ مشارکت در ساخت با هزینۀ شخصی و سرپرستی شخص او به نحوی که قرارداد با پیمانکاران جزء توسط شخص سازنده بسته می شود. اجرای ساختمان توسط [...]

برگ مجری به همراهِ قرارداد مدیریت بر ساخت (راه حلی برای سامان یافتن مجریان ذیصلاح)

با توجه به مطالب قبل ملاحظه گردید که مجریان ذیصلاح ریسک بزرگی را متحمل می گردند. از سوی دیگر بازار ساخت و ساز هنوز آمادگی مالی و فرهنگی لازم را پیدا نکرده است تا کارفرما اجرای ساختمان را به طور کامل به مهندس مجری واگذار نماید و هزینه های آن را نیز پرداخت نماید. بسیاری از مهندسان مجری نیز از سر ناآگاهی و نیاز مالی برگ تعهد اجرای ساختمانها را مهر و امضاء می کنند بدون آن که واقعاً اجرای آن ساختمان را بر [...]

وضعیت واقعی مهندسان مجری در بازار ساخت و ساز

در بازار موجود ساخت و ساز با دو شخصیت در حوزۀ اجرای ساختمان روبرو هستیم؛ شخصیت اول مهندس مجری و شخصیت دوم سازندۀ ساختمان یا همان بساز بفروش و یا به بیان رسمی تر سرمایه گذار ساختمانی. مهندسان مجری کسانی هستند که پروانۀ اشتغال با صلاحیت اجرا دارند. این پروانۀ اشتغال از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می شود و به تأیید وزارت راه و شهرسازی می رسد. طبق قانون فقط کسانی مجاز به اجرا و ساخت ساختمان هستند که دارای این [...]